ZAŠTITA OD POŽARA

03zop

ZAŠTITA OD POŽARA

Zaštita od požara

Na osnovu člana 32. Zakona zaštite od požara ("Službeni glasnik RSˮ, BROJ 111/09 i 20/15) i člana 7. Pravilnik o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od požara autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i subjekata razvrstanih u prvu i drugu kategoriju (ˮSlužbenom glasniku RSˮ, BR. 73/10), privredno društvo Remontni centardoo poseduje potrebna ovlašćenja za izradu projekata i planova zaštite od požara.

 

Ovlašćenje za posebne sisteme                          Rešenje za izvođenje glavnog projekta

 

Predmet: Ponuda za izvođenje posebne obuke iz oblasti zaštite od požara i polaganje stručnog ispita

obuka2019Remontni centar doo, u saradnji sa srednjom školom „Sveti Nikola“, na osnovu Rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – sektora za vanredne situacije, pod 09 – broj 217-1399/18 od 25.12.2018. godine, u svojim prostorijama organizuje POSEBNU OBUKU za polaganje STRUČNOG ISPITA iz oblasti zaštite od požara (ZOP) – za lica koja rade na poslovima zaštite od požara, koja se izvodi po planu i programu predviđenim Zakonom o zaštiti od požara (Službeni glasnik RS, br.111/2009) i Pravilnikom o posebnoj obuci i polaganju stručnog nispita iz oblasti zaštite od požara (Službeni glasnik RS, br. 92/2010 i 11/2011). Obuka se vrši u savremenim učionicama i na poligonu na adresi Radnička br. 11 u Užicu. Za svakog polaznika biće obezbeđena literatura. Predavanja se organizuju radnim danom u poslepodnevnim časovima, ukupno 18 dana nastave, tako da izvođenje obuke ne utiče na redovne radne obaveze polaznika u organizacijama u kojim su zaposleni.

Predmeti obuhvaćeni programom za polaganje stručnih ispita lica koja rade na poslovima zaštite od požara su:

Normativno uređenje zaštite od požara,

Opasne materije, požar i eksplozije,

Preventivna zaštita od požara,

Sredstva za gašenje požara,

Vatrogasne sprave i oprema,

Taktika gašenja požara,

Stabilni sistemi zaštite od požara i

Praktični deo – vatrogasne vežbe.

Troškovi pripremne nastave i polaganja stručnog ispita zavisiće od broja kandidata koji će se prijaviti u okviru jednog preduzeća. U datu cenu biće uključeni svi troškovi, literatura, skripta, kao i usklađeni termini obuke prema potrebama zaposlenog radnika sa ponavljanjem gradiva pred polaganje stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara.

Dokumentacija za prijavu:

-         Popunjena i potpisana prijava od strane kandidata

-         Izvod iz matične knjige rođenih

-         Overena fotokopija diplome

-         Potvrda poslodavca o vrsti poslova na kojim kandidat radi i o radnom iskustvu

-         Fotokopija lične karte.

Kontakt: tel. 064 / 862-87-51;

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

                       

                                                                                                          ____________________

                                                                                                                                                                       Директор

izrada glavnog projektraGlavni projekat zaštite od požara je jedan od osnovnih instrumenata prevencije zaštite od požara. Jedan je od sastavnih delova tehničke dokumentacije. Glavni projekat sprovodi u praksu gradnje objekata sve zakonske obaveze o zaštiti od požara, a ujedno prdstavlja kontrolu prilikom gradnje objekata. Izrađuje ga privredno društvo ili drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje delatnosti izrade tehničke dokumentacije, koje ima ovlašćenje Ministarstva za izradu Glavnog projekta zaštite od požara i ima zaposlena lica sa licencom za izradu projekta zaštite od požara.  
 
Glavni projekat sadrži:
 
 • tehnički izveštaj(podatke o lokaciji, opis objekta, procena opasnosti od požara, podela na požarne sektore, izbor materijala za konstrukcije koje treba da bude otporne na požar, izbor materijala za enterijer za koji postoje posebni zahtevi u pogledu otpornosti na požar, procena opasnosti koja potiče od tehnološkog procesa i materija koje se koriste ili skladište, opisi instalacija u objektima, izbor mobilne opreme, evakuacine puteve za spašavanje lica i imovine)
 • proračunske osnove(proračun požarnog opterećenja požarnih sektora, proračun kapaciteta evakuacionih puteva i potrebnog  vremena evakuacije i dr.)
 • grafičku dokumentaciju (situacioni plan sa ucrtanim susednim objektima i saobraćajnicama, osnove svih nivoa i krova, podužne i poprečne preseke sa ucrtanim požarnim sektorima, dispozicija tehnološke opreme i opreme koja pripada instalacijama za gašenje požara , šeme sistema za otkrivanje i dojavu požara, gasnu detekciju, gromobranske instalacije, razvode mašinskih instalacija za automatsko gašenje požara, sistem odvođenja dima i toplote, sisteme za ventilaciju i dr.)
 • i predmer i predračun opreme i sredstava za zaštitu od požara.  
 
Ministarstvo daje saglasnost na projektnu dokumentaciju, u delu koji se odnosi na zaštitu od požara, za adaptaciju, rekonstrukciju i za izgradnju objekata .
plan zastite od pozaraPlan zaštite od požara su obavezni da donesu subjekti razvrstani u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara koji sadrži naročito:
 
• prikaz postojećeg stanja zaštite od požara;
• procenu ugroženosti od požara;
• organizaciju zaštite od požara;
• predlog tehničkih i organizacionih mera za otklanjanje nedostataka i unapređenje stanja zaštite od požara;
• proračun potrebnih finansijskih sredstava;
• propisane proračunske i grafičke priloge.
 
U Planu zaštite od požara, pored navedenih bliže se prikazuju i podaci o broju vatrogasaca, tehničkoj opremljenosti i obučenosti vatrogasne jedinice, odnosno organizaciji preventivnih mera zaštite od požara, stalnog dežurstva i podaci o broju stručno osposobljenih lica za sprovođenje zaštite od požara.
 
Na Plan zaštite od požara pribavlja se saglasnost Ministarstva.