IZRADA PROCENE UGROŽENOSTI

zemljotresiProcena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća je osnovni dokument za izradu plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. 

Obavezu izrade procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća imaju  svi subjekti zaštite i spasavanja:

• privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i druge organizacije,
• organi jedinica lokalne samouprave,
• organi autonomne pokrajine,
• organi državne uprave.  

Procenu ugroženosti izrađuje lice sa licencom za procenu rizika u vanrednim situacijama.

Procena je dokument kojim se identifikuju opasnosti, izvori i oblici ugrožavanja, mogući efekti i posledice, procena ugroženosti-rizika, sagledavanje snaga, sredstava i preventivnih mera za odgovor na opasnosti izazvane elementarnim nepogodama i drugim nesrećama, zaštitu i spasavanje života i zdravlja ljudi, životinja, zaštite materijalnih, kulturnih dobara i životne sredine. 

Sadržaj procene:

• Položaj i karakteristike teritorije;
• Procenu kritične infrastrukture sa stanovišta ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća;
• Identifikaciju opasnosti i procenu rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća;
• Procenu potrebnih snaga, sredstava i preventivnih mera za zaštitu i spasavanje.  

Sastavni deo procene čine  i podaci iz prostornog plana jedinice lokalne samouprave, odnosno autonomne pokrajine.  

Procene ugroženosti pravnih lica i privrednih društava obuhvataju objekte i prostor u njihovom vlasništvu ili na korišćenju i prostor oko tih objekata koji može biti ugrožen elementarnim nepogodama i drugim nesrećama na postrojenjima u kojima obavljaju delatnost, odnosno može uzrokovati negativne posledice po širu zajednicu i okolinu u slučajevima prekida rada ili značajnih poremećaja u radu objekata kritične infrastrukture. 

Nosioci izrade procene formiraju stručni tim za izradu procene, koji se sastoji od stručnjaka po vrsti delatnosti od značaja za zaštitu i spasavanje, odnosno procenu rizika. 

Prilikom izrade procene, uzimaju se u obzir standardi urbanističko – planske regulative, tehničko – tehnološke dokumentacije, procedure proizvodnih i drugih procesa i statističkih podataka o svim elementima potrebnim za izradu iste.  

Procenu ugroženosti izrađuje lice sa licencom za procenu rizika u vanrednim situacijama.