IZRADA PLANA ZAŠTITE OD UDESA

05vs

zemljotresPlan zaštite od udesa je sastavni deo Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.

Izradu planova vrši lice sa licencom za procenu rizika u vanrednim situacijama.

Plan zaštite od udesa dužni su da sačine privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici uzimajući u obzir delatnost kojom se bave, vrstu i količinu opasnih materija i objekte koje koriste.

Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnici:
koji obavljaju aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih materija u propisanim količinama i
koje upravlja objektima specifične delatnosti sa aspekta povišenog rizika po život i zdravlje ljudi od nesreća i terorističkih aktivnosti,

dužno je da preduzme sve neophodne mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja tog udesa, na život i zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Subjekti koji su u obavezi da izrade plan zaštite od udesa u odnosu na sadržaj opasnih materija, definisani su Pravilnikom o listi opasnih materija i njihovim količinama i objektima.

Subjekti koji su u obavezi da izrade plan zaštite od udesa sa aspekta povišenog rizika po život i zdravlje ljudi od nesreća i terorističkih aktivnosti definisani su Listom objekata ugroženih sa aspekta terorističkih napada, koja je sastavni deo podzakonskog akta koji uređuje listu opasnih materija, njihove količine i objekte, u zavisnosti od kapaciteta, i Pravilnikom o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od udesa, čime su  obuhvaćeni:

• objekti organa državne uprave Republike Srbije, Autonomne pokrajine, grada i jedinica lokalne samouprave;
• sportski objekti: dvorane, sportski centri (5.000 ljudi i više) stadioni (20.000 ljudi i više);
• objekti za proizvodnju i preradu vode;
• tržni centri otvorenog i zatvorenog tipa (10.000 m² i više);
• kliničko - bolnički centri;
• objekti saobraćajne infrastrukture: železničke i autobuske stanice (za grad od 50.000 stanovnika i više);
• aerodromi za prevoz putnika;
• objekti za održavanje kulturnih i drugih manifestacija (4.000 i više);
• hidroelektrane (kapacitet 50mw i više);
• Institut za virusologiju i imunologiju „Torlak” ;
• Radio televizija Srbije, Radio televizija Vojvodina, Radio televizije sa nacionalnom frekvencijom.

Struktura plana zaštite od udesa:

 1. procena opasnosti;
 2. mere odgovora na udes:
                • aktiviranje organa i struktura za reagovanje u slučaju udesa,
                • mere zaštite i spasavanja,
                • mere otklanjanja posledica udesa,
 3. informisanje javnosti.

Sastavni deo plana zaštite od udesa su i: grafički deo plana, prateća dokumenta i evidencija o udesima.

Planovi zaštite od udesa privrednog društva i drugog pravnog lica, saglasno zakonu koji uređuje vanredne situacije, usklađuju se sa  planom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama nadležnih organa jedinica lokalne samouprave, organa autonomne pokrajine i organa Republike Srbije.