IZRADA PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA

05vs

poplavePlan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama je osnovni planski dokument na osnovu koga se subjekti zaštite i spasavanja organizuju, pripremaju i učestvuju u izvršavanju mera i zadataka zaštite i spasavanja ugroženog stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine.

Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama izrađuje se na osnovu procene ugroženosti.

Prema Zakonu o vanrednim situacijama, obavezu izrade plana zaštite i spasavanja imaju:

• privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici
• organi jedinica lokalne samouprave
• organi autonomne pokrajine
• organi državne uprave

Izradu planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama vrši lice sa licencom za procenu rizika u vanrednim situacijama.

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici svoje planove zaštite i spasavanja donose, u skladu sa planom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama jedinice lokalne samouprave na čijoj su teritoriji, a u cilju zaštite i spasavanja planiraju i obezbeđuju sredstva za organizovanje, opremanje, osposobljavanje i obučavanje jedinica civilne zaštite koje one obrazuju, organizovanje i pripremanje lične, uzajamne i kolektivne zaštite i sprovođenje mera i zadataka civilne zaštite svojih zaposlenih, materijalnih i drugih dobara.

Planovi zaštite i spasavanja jedinice lokalne samouprave i autonomne pokrajine moraju biti usklađeni sa Nacionalnim planom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama Republike Srbije.

Ovlašćena i osposobljena pravna lica i druge organizacije, opremljene i osposobljene za zaštitu i spasavanje izrađuju sopstvene planove u cilju realizacije zadataka zaštite i spasavanja.

Pravna lica, vlasnici i korisnici visokih brana i akumulacija, dužna su da izrađuju planove zaštite i obavezna su da, naročito, planiraju i način uzbunjivanja i obaveštavanja stanovništva nizvodno od visokih brana.

Sadržaj plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama:

•  pripravnost – spremnost za vanredne situacije;
•  mobilizaciju – aktiviranje u slučaju neposredne opasnosti ili nastanka vanredne situacije;
•  zaštitu i spasavanje po vrstama opasnosti;
•  mere i zadatke civilne zaštite;
•  osmatranje, rano upozoravanje i uzbunjivanje;
•  upotrebu snaga zaštite i spasavanja;
•  ublažavanje i otklanjanje posledica;
•  informisanje javnosti.