VANREDNE SITUACIJE

05vs

VANREDNE SITUACIJE

Vanredne situacije

zemljotresiProcena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća je osnovni dokument za izradu plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. 

Obavezu izrade procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća imaju  svi subjekti zaštite i spasavanja:

• privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i druge organizacije,
• organi jedinica lokalne samouprave,
• organi autonomne pokrajine,
• organi državne uprave.  

Procenu ugroženosti izrađuje lice sa licencom za procenu rizika u vanrednim situacijama.

Procena je dokument kojim se identifikuju opasnosti, izvori i oblici ugrožavanja, mogući efekti i posledice, procena ugroženosti-rizika, sagledavanje snaga, sredstava i preventivnih mera za odgovor na opasnosti izazvane elementarnim nepogodama i drugim nesrećama, zaštitu i spasavanje života i zdravlja ljudi, životinja, zaštite materijalnih, kulturnih dobara i životne sredine. 

Sadržaj procene:

• Položaj i karakteristike teritorije;
• Procenu kritične infrastrukture sa stanovišta ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća;
• Identifikaciju opasnosti i procenu rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća;
• Procenu potrebnih snaga, sredstava i preventivnih mera za zaštitu i spasavanje.  

Sastavni deo procene čine  i podaci iz prostornog plana jedinice lokalne samouprave, odnosno autonomne pokrajine.  

Procene ugroženosti pravnih lica i privrednih društava obuhvataju objekte i prostor u njihovom vlasništvu ili na korišćenju i prostor oko tih objekata koji može biti ugrožen elementarnim nepogodama i drugim nesrećama na postrojenjima u kojima obavljaju delatnost, odnosno može uzrokovati negativne posledice po širu zajednicu i okolinu u slučajevima prekida rada ili značajnih poremećaja u radu objekata kritične infrastrukture. 

Nosioci izrade procene formiraju stručni tim za izradu procene, koji se sastoji od stručnjaka po vrsti delatnosti od značaja za zaštitu i spasavanje, odnosno procenu rizika. 

Prilikom izrade procene, uzimaju se u obzir standardi urbanističko – planske regulative, tehničko – tehnološke dokumentacije, procedure proizvodnih i drugih procesa i statističkih podataka o svim elementima potrebnim za izradu iste.  

Procenu ugroženosti izrađuje lice sa licencom za procenu rizika u vanrednim situacijama.   

poplavePlan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama je osnovni planski dokument na osnovu koga se subjekti zaštite i spasavanja organizuju, pripremaju i učestvuju u izvršavanju mera i zadataka zaštite i spasavanja ugroženog stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine.

Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama izrađuje se na osnovu procene ugroženosti.

Prema Zakonu o vanrednim situacijama, obavezu izrade plana zaštite i spasavanja imaju:

• privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici
• organi jedinica lokalne samouprave
• organi autonomne pokrajine
• organi državne uprave

Izradu planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama vrši lice sa licencom za procenu rizika u vanrednim situacijama.

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici svoje planove zaštite i spasavanja donose, u skladu sa planom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama jedinice lokalne samouprave na čijoj su teritoriji, a u cilju zaštite i spasavanja planiraju i obezbeđuju sredstva za organizovanje, opremanje, osposobljavanje i obučavanje jedinica civilne zaštite koje one obrazuju, organizovanje i pripremanje lične, uzajamne i kolektivne zaštite i sprovođenje mera i zadataka civilne zaštite svojih zaposlenih, materijalnih i drugih dobara.

Planovi zaštite i spasavanja jedinice lokalne samouprave i autonomne pokrajine moraju biti usklađeni sa Nacionalnim planom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama Republike Srbije.

Ovlašćena i osposobljena pravna lica i druge organizacije, opremljene i osposobljene za zaštitu i spasavanje izrađuju sopstvene planove u cilju realizacije zadataka zaštite i spasavanja.

Pravna lica, vlasnici i korisnici visokih brana i akumulacija, dužna su da izrađuju planove zaštite i obavezna su da, naročito, planiraju i način uzbunjivanja i obaveštavanja stanovništva nizvodno od visokih brana.

Sadržaj plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama:

•  pripravnost – spremnost za vanredne situacije;
•  mobilizaciju – aktiviranje u slučaju neposredne opasnosti ili nastanka vanredne situacije;
•  zaštitu i spasavanje po vrstama opasnosti;
•  mere i zadatke civilne zaštite;
•  osmatranje, rano upozoravanje i uzbunjivanje;
•  upotrebu snaga zaštite i spasavanja;
•  ublažavanje i otklanjanje posledica;
•  informisanje javnosti. 

zemljotresPlan zaštite od udesa je sastavni deo Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.

Izradu planova vrši lice sa licencom za procenu rizika u vanrednim situacijama.

Plan zaštite od udesa dužni su da sačine privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici uzimajući u obzir delatnost kojom se bave, vrstu i količinu opasnih materija i objekte koje koriste.

Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnici:
koji obavljaju aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih materija u propisanim količinama i
koje upravlja objektima specifične delatnosti sa aspekta povišenog rizika po život i zdravlje ljudi od nesreća i terorističkih aktivnosti,

dužno je da preduzme sve neophodne mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja tog udesa, na život i zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Subjekti koji su u obavezi da izrade plan zaštite od udesa u odnosu na sadržaj opasnih materija, definisani su Pravilnikom o listi opasnih materija i njihovim količinama i objektima.

Subjekti koji su u obavezi da izrade plan zaštite od udesa sa aspekta povišenog rizika po život i zdravlje ljudi od nesreća i terorističkih aktivnosti definisani su Listom objekata ugroženih sa aspekta terorističkih napada, koja je sastavni deo podzakonskog akta koji uređuje listu opasnih materija, njihove količine i objekte, u zavisnosti od kapaciteta, i Pravilnikom o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od udesa, čime su  obuhvaćeni:

• objekti organa državne uprave Republike Srbije, Autonomne pokrajine, grada i jedinica lokalne samouprave;
• sportski objekti: dvorane, sportski centri (5.000 ljudi i više) stadioni (20.000 ljudi i više);
• objekti za proizvodnju i preradu vode;
• tržni centri otvorenog i zatvorenog tipa (10.000 m² i više);
• kliničko - bolnički centri;
• objekti saobraćajne infrastrukture: železničke i autobuske stanice (za grad od 50.000 stanovnika i više);
• aerodromi za prevoz putnika;
• objekti za održavanje kulturnih i drugih manifestacija (4.000 i više);
• hidroelektrane (kapacitet 50mw i više);
• Institut za virusologiju i imunologiju „Torlak” ;
• Radio televizija Srbije, Radio televizija Vojvodina, Radio televizije sa nacionalnom frekvencijom.

Struktura plana zaštite od udesa:

 1. procena opasnosti;
 2. mere odgovora na udes:
                • aktiviranje organa i struktura za reagovanje u slučaju udesa,
                • mere zaštite i spasavanja,
                • mere otklanjanja posledica udesa,
 3. informisanje javnosti.

Sastavni deo plana zaštite od udesa su i: grafički deo plana, prateća dokumenta i evidencija o udesima.

Planovi zaštite od udesa privrednog društva i drugog pravnog lica, saglasno zakonu koji uređuje vanredne situacije, usklađuju se sa  planom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama nadležnih organa jedinica lokalne samouprave, organa autonomne pokrajine i organa Republike Srbije.