STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

studijaStudija o proceni uticaja na životnu sredinu je dokument kojim se analizira i ocenjuje kvalitet činilaca životne sredine i njihova osetljivost na određenom prostoru i međusobni uticaji postojećih i planiranih aktivnosti, predviđaju neposredni i posredni štetni uticaji projekta na činioce životne sredine, kao i mere i uslovi za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

 

Studija o proceni uticaja sadrži:

1) podatke o nosiocu projekta;
2) opis lokacije na kojoj se planira realizacija projekta;
3) opis projekta;
4) prikaz glavnih alternativa koje je nosilac projekta razmatrao;
5) prikaz stanja životne sredine na lokaciji i bližoj okolini (mikro i makro lokacija);
6) opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu;
7) procenu uticaja na životnu sredinu u slučaju udesa;
8) opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i, gde je to moguće, otklanjanja svakog značajnijeg štetnog uticaja na životnu sredinu;
9) program praćenja uticaja na životnu sredinu;
10) netehnički kraći prikaz podataka navedenih u tač. 2) do 9);
11) podaci o tehničkim nedostacima ili nepostojanju odgovarajućih stručnih znanja i veština ili nemogućnosti da se pribave odgovarajući podaci.

Uz studiju o proceni uticaja prilažu se pribavljeni uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija u skladu sa posebnim zakonom.

Studija o proceni uticaja sadrži i osnovne podatke o licima, odnosno kvalifikaciji lica koja su učestvovala u njenoj izradi, o odgovornom licu, datum izrade, potpis odgovornog lica i overu potpisa pečatom ovlašćene organizacije koja je izradila studiju.

 

Obaveza izrade studije o proceni uticaja u postupku pribavljanja dozvole ili odobrenja za izvođenje projekta:

Studija o proceni uticaja i saglasnost na studiju o proceni uticaja, odnosno odluka da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, sastavni su deo dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje odobrenja za izgradnju ili uz prijavu početka izvođenja projekta (izgradnja, izvođenje radova, promena tehnologije, promena delatnosti i druge aktivnosti)."