UPRAVLJANJE OTPADOM

07uo

UPRAVLJANJE OTPADOM

Upravljanje otpadom

upravljanje otpadomPlan upravljanja otpadom  dužan je da sačini proizvođač otpada i organizuje njegovo sprovođenje, ukoliko godišnje proizvodi više od 100t neopasnog ili više od 200kg opasnog otpada.

Proizvođač (generator) otpada je privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice, odnosno preduzetnik, čijom aktivnošću nastaje otpad i/ili čijom aktivnošću prethodnog tretmana, mešanja ili drugim postupcima dolazi do promene sastava ili prirode otpada.

Neopasni otpad je otpad koji nema karakteristike opasnog otpada.

Opasni otpad je otpad koji ima jednu ili više opasnih karakteristika, i neophodno je, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada, dodeliti mu indeksni broj, iz Kataloga otpada.

Proizvođač otpada je, radi utvrđivanja sastava i opasnih karakteristika otpada, dužan da izvrši ispitivanje opasnog otpada, kao i otpada koji prema poreklu, sastavu i karakteristikama može biti opasan otpad.

Sadržaj plana:
• dokumentacija o otpadu koji nastaje u procesu rada postrojenja
• mere koje se preduzimaju u cilju smanjenja proizvodnje otpada
• postupke i način razvrstavanja različitih vrsta otpada
• način skladištenja, tretmana i odlaganja otpada
• mere zaštite od požara i eksplozije
• mere zaštite životne sredine i zdravlja ljudi

Planom upravljanja otpadom svakog proizvodnog preduzeća, uspostavlja se integrisan i održiv sistem upravljanja otpadom, kojim se ne ugrožava životna sredina i zdravlje ljudi.

Cilj izrade plana:

• identifikacija otpada
• ustanovljavanje tokova otpada
• ustanovljavanje mera za redukciju otpada
• primena načela hijerarhijskog upravljanja otpadom
• ustanovljavanje standardnih operativnih procedura za upravljanje otpadom
• sprovođenje mera zaštite životne sredine i zdravlja ljudi   

vodjenje poslova upravljanja otpadomSvako preduzeće, koje u okviru svoje delatnosti, proizvodi, odnosno stvara (generiše) otpad, dužno je da svoje poslovanje uskladi sa Strategijom upravljanja otpadom, Zakonom o upravljanju otpadom i svim podzakonskim aktima koji se odnose na sistem upravljanja otpadom.

Uspostavljanje jedinstvenog sistema upravljanja otpadom zahteva poznavanje procesa nastajanja, rukovanja, skladištenja, transporta, tretiranja, odlaganja i nadzor nad tim aktivnostima.

Otpadom se upravlja integrisano, pri čemu se pažnja posvećuje:

• preventivnim merama u cilju smanjenja količina otpada
• identifikaciji otpada
• sakupljanju, razvrstavanju
• evidentiranju
• skladištenju
• kontrolisanom kretanju u okviru postrojenja
• bezbednom transportu na mesto tretmana
• efikasnom iskorišćenju i
• bezbednom odlaganju uz što manje štete po životnu sredinu.

Upravljanje otpadom u preduzeću u svemu treba da bude usaglašeno sa postojećom zakonskom regulativom u Republici Srbiji. Da bi se poslovanje usaglasilo sa zakonskom regulativom, neophodno je preduzimanje mera, koje u najkraćem roku i bez mnogo ulaganja, mogu dovesti do dobre prakse upravljanja otpadom.

Pored ovih mera, neophodno je, pre svega, prilagođavanje propisima skladišta za opasan otpad i sekundarne sirovine. Prioritet u rešavanju trebalo bi dati problemima vezanim za opasan otpad.

Preduslov za dobru praksu upravljanja otpadom je aktivno zalaganje rukovodstva, i svih zaposlenih na realizaciji predviđenih aktivnosti. 

upravljanje otpadom 3U cilju efikasnog upravljanja otpadom u okviru svakog preduzeća, neophodno je uvođenje jedinstvenog sistema redovnog evidentiranja količina generisanog otpada.

Zakonom o upravljanju otpadom, regulisan je postupak izveštavanja, čime je predviđena obaveza vođenja dnevne evidencije i godišnje izveštavanje.

Proizvođač i vlasnik otpada, izuzev domaćinstva, dužan je da:

vodi i čuva dnevnu evidenciju o otpadu i
dostavlja redovni godišnji izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine

Obrasci dnevne evidencije se vode svakodnevno za svaku vrstu otpada pojedinačno.

Izveštaj sadrži podatke o: vrsti, količini, poreklu, karakterizaciji i klasifikaciji, sastavu, skladištenju, transportu, uvozu, izvozu, tretmanu i odlaganju nastalog otpada, kao i otpada primljenog u postrojenje za upravljanje otpadom.

Popunjavanje obrazaca dnevne evidencije uz godišnje izveštavanje, ima za cilj pravilno i efikasno formiranje i vođenje sistema praćenja i evidencije o upravljanju otpadom u preduzećima.

Preduzeće je u obavezi da uvede proceduru popunjavanja i čuvanja:

Dokumenta o kretanju otpada, kada je reč o neopasnom otpadu i
Dokumenta o kretanju opasnog otpada, u slučaju opasnog otpada,

za otpad koji preuzima kao alternativnu sirovinu, kao i za otpad koji predaje na skladištenje, tretman, ili odlaganje, ovlašćenim pravnim licima koja poseduju dozvolu izdatu u skladu sa zakonom od strane nadležnog organa.