KOORDINATOR ZA PROJEKTOVANJE

Plan preventivnih mera - obaveza investitora

finalInvestitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da odredi jednog ili više koordinatora za izradu projekta i jednog ili više koordinatora za izvođenje radova kada na gradilištu izvode ili je predviđeno da će radove izvoditi dva ili više izvođača radova istovremeno. Obaveze investitora, odnosno zastupnika investitora, ne odnose se na izgradnju objekata površine do 300 m2, osim u slučajevima kada se izvode radovi navedeni u Pregledu radova pri kojima se pojavljuje specifiča rizik od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenih (1. Rad pri kojem se pojavljuje poseban rizik za zaposlene od: zatrpavanja u iskopima dubljim od 1 m usled obrušavanja zemlje, propadanja usled rada na mekom ili močvarnom terenu ili pada sa visine veće od 3 m, pri čemu je taj rizik povećan usled same prirode procesa rada ili uticaja okoline radnog mesta. 2. Rad pri kojem se pojavljuje poseban rizik za zaposlene usled izlaganja hemijskim ili biološkim agensima, odnosno pri kojem se javljaju posebne opasnosti i/ili štetnosti ili je za obavljanje tog rada propisan lekarski pregled zaposlenih. 3. Rad pri kojem su zaposleni izloženi jonizujućem zračenju. 4. Rad u blizini električnih vodova visokog napona. 5. Rad pri kojem se pojavljuje poseban rizik za zaposlene od utapanja. 6. Rad na bunarima, pod zemljom i u tunelima. 7. Rad koji obavljaju ronioci uz upotrebu sistema za dovod svežeg ili komprimovanog vazduha. 8. Rad koji obavljaju zaposleni u kesonima sa vazduhom pod pritiskom. 9. Rad sa eksplozivnim materijama. 10. Rad na montaži ili rasklapanju teških montažnih sklopova.) ili je pri izgradnji takvog objekta potrebna Prijava gradilišta (Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da popuni Prijavu gradilišta u slučaju kada je na gradilištu: 1) planirano trajanje radova duže od 30 radnih dana i istovremeno radi više od 20 zaposlenih ili 2) planiranim obimom radova obuhvaćeno više od 500 lica ili dana. Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da popuni Prijavu gradilišta bez obzira na trajanje radova i broj zaposlenih koji izvode te radove, kada se na gradilištu izvode radovi pri kojima se pojavljuje specifičan rizik od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenih. Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da popunjenu Prijavu gradilišta dostavi nadležnoj inspekciji rada najkasnije 15 dana pre početka rada na gradilištu, a kopiju Prijave gradilišta postavi na vidno mesto na gradilištu.

 

Elaborat o uređenju gradilišta - obaveza svih izvođača radova

Elaborat o uređenju gradilišta predstavlja dokument kojim su postavljeni zahtevi i način sprovođenja, kao i organizacija zaštitnih mera, odnosno utvrđen je kriterijum kojeg se gradilište mora pridržavati. Za sve radove koji se obavljaju na gradilištu i kod kojih se pojavljuju izvori opasnosti, moraju se predvideti zaštitne mere. Elaborat ima za cilj i blagovremeno planiranje i programiranje propisanih potrebnih zaštitnih mera i sredstava na gradilištu, u njemu su data uputstva za njihovo sprovođenje u toku izvođenja radova. Poslodavac koji izvodi radove na izgradnji objekta u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, dužan je da izradi propisan elaborat o uređenju gradilišta koji uz izveštaj o početku rada dostavlja nadležnoj inspekciji rada najmanje osam dana pre početka rada.