BEZBEDNOST NA RADU

01bnr

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Bezbednost i zdravlje na radu

procena rizikaPoslodavac je dužan da donese Akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrdi način i mere za njihovo otklanjanje.

Poslodavac je dužan da izmeni Akt o proceni rizika u slučaju pojave svake nove opasnosti i promene nivoa rizika u procesu rada.


Procena rizika je sistematsko evidentiranje i procenjivanje svih faktora u procesu rada koji mogu uzrokovati nastanak povreda na radu, oboljenja ili oštećenja zdravlja i utvrđivanje mogućnosti, odnosno načina sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika.

Akt o proceni rizika je Akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu.

 
Radno mesto sa povećanim rizikom je radno mesto utvrđeno aktom o proceni rizika na kome, i pored potpuno ili delimično promenjenih mera u skladu Zakonom i podzakonskim aktima, postoje okolnosti koje mogu da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenog. Prilikom procene rizika sagledava se organizacija rada, radni procesi, sredstva za rad, sirovine i materijali koji se koriste u tehnološkim i radnim procesima, sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu, kao i drugi elementi koji mogu da izazovu rizik od povreda na radu, oštećenja zdravlja ili oboljenja zaposlenog.

Procena rizika obuhvata:
• Opšte podatke o poslodavcu
• Opis tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava za rad i njihovo grupisanje, i opis sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
• Snimanje organizacije rada
• Prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini
• Procenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti
• Utvrđivanje načina i mera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika
• Zaključak
• Izmene i dopune akta o proceni rizika

ZAHTEV ZA PONUDU

Ukoliko imate potrebu za izradom Akta o proceni rizika možete nam se obratiti sa zahtevom za ponudu.
Zahtev treba da sadrži sledeće podatke:
• Delatnost kojom se Vaše preduzeće bavi,
• Broj zaposlenih,
• Koliko radnih mesta ima po sistematizaciji radnih mesta,
• Lokacije (adrese),
• Površina poslovnog prostora,
• Način upotrebe poslovnog prostora (kancelarijski, magacinski, proizvodni i sl.),
• Ime i broj telefona kontakt osobe za potrebe dobijanja dodatnih informacija.

strucnoU skladu sa članom 15. Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, Službeni glasnik RS br. 72/2006, vrši se izmena i dopuna Akta o proceni rizika.

 
Akt o proceni rizika  na radnom mestu i u radnoj okolini  podleže potpunoj  izmeni  i dopuni  nakon svake kolektivne  povrede na radu  sa smrtnim posledicama,  koja se dogodi na radnom mestu  i u radnoj okolini  poslodavca.
 
Akt o proceni rizika  na radnom mestu i u radnoj okolini  podleže delimičnim izmenama i dopunama (u delu  koji se odnosi  na određeno  radno mesto i s njom  povezana radna mesta) i to:

• U slučaju smrte povrede na radu  i teške povrede na radu
• U slučaju pojave  svake  nove opasnosti  ili štetnosti, odnosno promene nivoa rizika u procesu rada
• Kada se mere koje se utvrde za sprečavanje , otklanjanja ili smanjenje rizika  nisu odgovarajuće ili ne odgovaraju  procenjenim stanju
• Kada je procena  zasnovana na podacima koji nisu ažurirani
• Kada postoji mogućnost i način za unapređenje, odnosno dopunu  procenjenih rizika

Dopuna se takođe  odnosi i  na objekte koji se koriste kao radni i pomoćni prostor, izvršeno osposobljavanje zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, izvršeno osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći  i analize preduzetih mera naloženih Aktom o proceni rizika.

licezabzrObavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu obuhvata pružanje sledećih usluga od strane REMONTNOG CENTRA:

 
• Vrši kontrolu i daje savete Korisniku usluga odnosno ovlašćenom licu kod Korisnika usluga pri planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija, i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
• Učestvuje u opremanju i uređenju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada;
• Organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline;
• Organizuje preventivne i periodične preglede i ispitivanja opreme za rad;
• Predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom;
• Prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu;
• Prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje;
• Upoznaje Korisnika usluga sa svim njegovim obavezama za slučaj nastanka povrede na radu i profesionalnih oboljenja, kao i bolesti u vezi sa radom;
• Pruža stručnu pomoć u vezi izvršenja pojedinih obaveza naloženih od strane inspekcije rada;
• Priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
• Učestvuje u pripremi Akta o proceni rizika;
 • Priprema uputstva za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu;
• Sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
• Vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod Korisnika usluga;
• Daje potrebne informacije i obaveštenja predstavniku zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu, odnosno odboru za bezbednost i zdravlje na radu.
 • Daje savete u vezi sa normativnim regulisanjem oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.