HOME

rcaddress

Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja tehničke kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 i 67/2017), propisuje se tehnička dokumentacija za izgradnju uz koju se prilažu i određeni elaborati i studije. Na osnovu Člana 68. ovog pravilnika Projektu za izvođenje se prilaže Plan preventivnih mera, koji se izrađuje u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost i zdravlje na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima.

Plan preventivnih mera se izrađuje u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS" br.101/05 i 91/15) i Uredbom o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima ("Sl. glasnik RS", br. 14/09 i 95/2010 - Član 4.) kada je predviđeno da će radove na gradilištu izvoditi dva ili više izvođača radova istovremeno.

Novim Pravilnikom o izmenama i dopunama pravilnika o postupku sprovođenja objedinjenje procedure elektronskim putem ("Sl. glasnik RS", br. 120/2017) koji je stupio na snagu 31.12.2017. godine Članom 2. propisano je da ako je za prijavljenu vrstu radova zakonom koji uređuje bezbednost i zdravlje na radu propisana obaveza podnošenja elaborata o uređenju gradilišta, uz prijavu radova može biti podnet taj elaborat i izveštaj o početku radova, u kom slučaju nadležni organ u ime i za račun poslodavca nadležnoj inspekciji rada bez odlaganja prosleđuje taj elaborat i izveštaj.